ကန္ေရအေရအေသြးသည္ ႏွစ္ ၂၀ အတြင္း အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေန၊ တိန္ခ်ီးကန္ ကို စီမံခန႔္ခြဲေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈသည္ တ႐ုတ္တစ္ျပည္လုံးတြင္ ပထမ အႀကိမ္ ထိပ္တန္းေနရာသို႔ ေရာက္ရွိ

မႏွစ္ကသည္ တိန္ခ်ီးကန

Read more