ကန္ေရအေရအေသြးသည္ ႏွစ္ ၂၀ အတြင္း အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေန၊ တိန္ခ်ီးကန္ ကို စီမံခန႔္ခြဲေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈသည္ တ႐ုတ္တစ္ျပည္လုံးတြင္ ပထမ အႀကိမ္ ထိပ္တန္းေနရာသို႔ ေရာက္ရွိ

မႏွစ္ကသည္ တိန္ခ်ီးကန

Read more

ဧၿပီလ(၁)ရက္ေန႔မွစၿပီး စက္တင္ဘာလ(၁)ရက္ေန႔အထိ ရိရွီးမွ ဖူရွန္္းကန္ သည္ ကန္ျပင္ကို ဖံုးအုပ္ထားၿပီး ငါးဖမ္းျခင္းကို ပိတ္ပင္တားဆီး

မတ္လ(၂၄)ရက္ေန႔က ယူနန

Read more