ေပဖန္က်န္းတံတားႀကီး ၿပီးေျမာက္ေအာင္တည္ေဆာက္ၿပီး လမ္းေပါက္၍ ရႊမ္းေဝးမွ ေကြ႕က်ဴးသို႔ ခရီးစဥ္တစ္ခုလုံးတြင္ အျမန္လမ္းျဖင့္သြားလာနိုင္

ယူနန္ႏွင့္ ေကြ႕က်ဴး

Read more

ယူနန္ျပည္နယ္Shangguanမွ Heqingအထိ သြားေရာက္နိုင္ေသာ အျမန္ေမာင္းလမ္းမၾကီးသည္ ေအာင္ျမင္စြာ တည္ေဆာက္ၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သြားလာေျပးဆြဲနိုင္ပါသည

ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ရက္ေန႕မွာ

Read more

တ႐ုတ္၊ လာအို၊ ျမန္မာ၊ ထိုင္းနိုင္ငံမ်ားသည္ ၅၃ ႀကိမ္ေျမာက္ မဲေခါင္ျမစ္ ကင္းလွည့္၍ အေရးယူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအား ျပည့္စုံစြာ ၿပီးေျမာက္သြား

ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ရက္က တ႐ု

Read more