ယူနန္ျပည္နယ္သည္ တရုန္ျမန္မာနယ္စပ္ေဒသကုန္စည္ျပပြဲပညာမူပိုင္ခြင့္ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ၀န္ေဆာင္မႈကို စီစဥ္ေပးျခင္း

ယခုတေလာ (၁၆)ႀကိမ္ေျမ

Read more

မနွစ္က ယူနန္နွင္႔ လမ္ဆန္—မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိနို္င္ငံ(၅)နိုင္ငံေတြ၏ ကုန္သြယ္ေရးပမာဏဟာ ယြမ္သန္းေပါင္း(၈၁၁၀၀)ရရွိ၏

လမ္ဆန္—မဲေခါင္စီမံကိ

Read more