ယူနန္ျပည္နယ္သည္ Wenshanခ်ဴ၏ရႈဒိုဂ်င္စင္းဟာ တစ္နိုင္ငံလံုး ပထမႀကီးမားေသာ တရုတ္တိုင္းရင္းေဆးတံဆိပ္ကို ျဖစ္လာေစရန္ တည္ေဆာက္လိမ္႕မည္

ဇန္န၀ါရီလ ၁၂ရက္ေန႕မွ

Read more

ရာထူးတုိးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း။ ႏိုင္ငံျခားဘာသာႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ စာေမးပြဲကို တစ္ျပည္လံုးတေျပးညီ သတ္မွတ္ခ်က္ မခ်မွတ္ေတာ့

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ

Read more

က်င္းရွားျမစ္ေပၚရွိ ကြအရွည္ဆံုး ႀကိဳးတံတားျဖစ္သည့္က်င္းတံုးတံတားႀကီး ႏွစ္ဘက္ထိပ္ ကို ေအာင္ျမင္စြာ ေပါင္းဆံုတည္ေထာက္ႏုိင္

ဇန္နဝါရီလ ၈ရက္ မနက္

Read more

ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ခရီးသည္ပို႔ေဆာင္ေရးအစီအစဥ္ စတင္ဖြင္႔လွစ္ ကူမင္းျမန္ႏႈန္းျမင္႔ရထားလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးအင္အားသည္ ေန႔တိုင္း ခရီးသည္ပမာဏ ေပါင္း(၅)ေသာင္း ေရာက္ရွိႏိုင္

ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ခရီ

Read more

ယူနန္ျပည္နယ္ က်န္းမာေရးႏွင့္ မိသားစုစီမံကိန္းေကာ္မတီသည္ Matsutake မို ထုတ္ စားကုန္ေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာ ေဒသခံ လုံျခဳံေရးစံႏႈန္းကို ထုတ္ျပန္

ယခုရက္မ်ားအတြင္း ယူန

Read more

“ကၽြန္ေတာ္က မဂၤလာဝက္ဘဆိုက္ကတစ္ဆင့္ ယူနန္ျပည္နယ္အေၾကာင္းကို သိရွိနားလည္နိုင္ပါသည္”ဟု ခြန္မင္းၿမိဳ႕ ျမန္မာနိုင္ငံေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ ေျပာဆို

ဇန္နဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔တ

Read more