နိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန တစ္ကမာၻလံုးအတြက္ ယူနန္ကိုေထာက္ခံျခင္း- တည္ရွိယဥ္ေက်းမႈအေမြအနွစ္မဟုတ္ေသာ Dongbaက်မ္းစာအုပ္ကို အိမ္ျပာေတာ္မွာ ျပသပါသည

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀ရက္ေန႕

Read more

ေပါင္ဆန္းၿမိဳ႕ထြက္ ယြန္ၾကည္ေခၚ ဝုိင္းပိတ္က်ားအေစ့သည္ ဝုိင္းပိတ္က်ားႏွင့္ တြဲ၍ ႏုိင္ငံေတာ္အထက္တန္း အရာဝတၳဳမဟုတ္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရန္ ေလွ်ာက္တင္ထားေန

ယူနန္ျပည္နယ္ေပါင္ဆန္

Read more

တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးကာလတြင္ ခြန္မင္းရထားပို႔ေဆာင္ေရးဦးစီဌာနသည္ ခြန္မင္း-လိက်န္း ပန္းအလွၾကည့္ရႈခံစားေရး အထူးရထားလိုင္း ယာယီတိုးခ်ဲ႕

ယခုရာသီသည္ တာ့လီ၊ လိ

Read more

ယူနန္ျပည္နယ္ရွီးဇုန္း(Shi Zong)ခရိုင္ ဝူလုန္(Wu Long)ေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္ လိုဖ်င္(Luo Ping)ခရိုင္ ပန္ေခ်ာင္(Ban Qiao)ၿမိဳ႕နယ္သည္ ပထမသိုက္ ျပည္နယ္အဆင့္ ဥယ်ာဥ္ၿမိဳင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ကို အေရြးခံရ

ယခုရက္မ်ားအတြင္းယူနန

Read more