လြန္ခဲ႔ေသာႏွစ္၀က္အတြင္းတြင္္ ယူနန္ျပည္နယ္ ကုန္းလမ္းရင္းႏွီးၿမွဳပ္ႏွံမႈသည္ ယြမ္ေပါင္း(၈၀)ဘီလီယံေက်ာ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံၿပီးစီး

ယခုႏွစ္ၿပီးခဲ႔သည္႔ႏွ

Read more

တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္းရွိ အႀကီးဆံုး သဘာဝမိႈ အေရာင္းအဝယ္စင္တာတြင္ တစ္ေန႔လွ်င္ သဘာဝမႈိ တန္ေပါင္း (၄၈၀) ေရာင္းခ်

ယူနန္ျပည္နယ္မုရႊဲ႕ဟြ

Read more