ယူနန္ျပည္နယ္ ကြန္႔စမ္း ဒူလြန္လူမ်ိဳး မိသားစုအားလံုး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး အမွတ္တရ

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္

Read more

ျမန္မာနိုင္ငံ လၽွပ္စစ္ဓါတ္အား ေထာက္ပံ့မႈစြမ္းရည္အား ကူညီျမႇင့္တင္ေပးသည့္အတြက္ တ႐ုတ္နိုင္ငံအား ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွေျပာၾကား

နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္

Read more

ျမန္ႏႈန္းျမင့္ရထားသည္ ကူမင္းၿမိဳ႕ျပေနရာသို႔ ခရီးသြားလာေရးကို လိုက္ပါေအာင္ဆြဲ၍ ျဖစ္ထြန္းလာ

ခ်င္းမင္ကာလအတြင္း ကြ

Read more

လ်န္ခ်န္း-မဲေခါင္ေဒသ ဆင္းရဲမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမွ ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံျပည္သူမ်ားထံအက်ိဳးခံစားမႈရရွိ

ေဒတာဓာတ္ပံု၊ ေဖေဖာ္ဝ

Read more

ေဆးပညာအံ့ဖြယ္! လူ႔အသက္အားဂုဏ္ျပဳျခင္း! ယူနန္ျပည္နယ္၏ “သမိုင္းတစ္ေလၽွာက္ အေသးငယ္ဆုံး မိန္းကေလးငယ္” ခ်န္႔ခ်န္႔ ေဆး႐ုံမွဆင္းၿပီ

ပည္နယ္ အမွတ္ (၁) ေဆး

Read more