ကုန္းျမင့္ေဒသသံုး ပထမတစ္ခုေလအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္ဒလက္ ယူနန္ျပည္နယ္ ယြိရွီျမိဳ႕ ဟြာနင္စက္မႈဇုန္၌ ေအာင္ျမင္ထုတ္လုပ္ႏုိင္

ဧျပီလ ၁၃ ရက္ေန႕တြင္

Read more

ကုန္းျမင့္ေဒသသံုး ပထမတစ္ခုေလအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္ဒလက္ ယူနန္ျပည္နယ္ ယြိရွီျမိဳ႕ ဟြာနင္စက္မႈဇုန္၌ ေအာင္ျမင္ထုတ္လုပ္ႏုိင

ဧျပီလ ၁၃ ရက္ေန႕တြင္

Read more