ပဥၥမအႀကိမ္ ယူနန္ျပည္နယ္ေလေၾကာင္းလမ္းျဖင့္ ခရီးသြားလာေရးဆိုင္ရာ ေဈးကြက္ကို ျပန႔္ပြားမိတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနား ဖြင့္လွစ္

ဧၿပီလ ၂၅ ရက္ေန႔ ပဥၥမ

Read more

ကုန္းျမင့္ေဒသသံုး ပထမတစ္ခုေလအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္ဒလက္ ယူနန္ျပည္နယ္ ယြိရွီျမိဳ႕ ဟြာနင္စက္မႈဇုန္၌ ေအာင္ျမင္ထုတ္လုပ္ႏုိင္

ဧျပီလ ၁၃ ရက္ေန႕တြင္

Read more

ကုန္းျမင့္ေဒသသံုး ပထမတစ္ခုေလအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္ဒလက္ ယူနန္ျပည္နယ္ ယြိရွီျမိဳ႕ ဟြာနင္စက္မႈဇုန္၌ ေအာင္ျမင္ထုတ္လုပ္ႏုိင

ဧျပီလ ၁၃ ရက္ေန႕တြင္

Read more