တ႐ုတ္ဧကေသာင္းႏွင့္ခ်ီေသာ အာလူးစိုက္ပ်ဳိးေရးသည္ ရႊန္တ်န္ဖုန္ဟိုၿမိဳ႕နယ္အတြက္ ခ်မ္းသာသုခႏွင့္ျပည့္စံုေသာ စီးပြားေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚ ေလွ်ာက္လွမ္းေစႏို

ယခုႏွစ္ပိုင္းတြင္ ရႊ

Read more

တ႐ုတ္-ျမန္မာ တယ္ဟုန္ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ၿခံစိုက္ပ်ဳိးေရးနည္းပညာျပပြဲ ဖြင့္လွစ္ကာ ဧည့္သည္မ်ားအား ႀကိဳဆိုလ်က္ရွိ

မတ္လ(၈)ရက္ေန႔က တ႐ုတ္

Read more

မိမိအိပ္မက္ တကယ္ျဖစ္လာေအာင္ ႀကိဳးစားၾကသူမ်ား– သူတုိ႔သည္ ေပါက္ေဖာ္ခ်စ္ၾကည္ေရးအေပၚ ေႏြးေထြးမႈ အျပည့္ျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းေပးေန

မတ္လ(၃)ရက္ေန႔က ကြၽန္

Read more

 ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ တ႐ုတ္-ျမန္မာစ ီးပြာီးေရီးစၾကၤန္႔ဖိုရမ္ ကူမင္ီးၿမိိဳ႕တြင္က်င္ီးပ ဦီးစိုီးဝင္ီးအခမ္ီးအနာီးတက္ေရာက္ၿပ ီး Mr. Ruan Chen Fa မွ အမွာစကာီးေျပာၾကာီး

 ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ တ

Read more

“တရုတ်ရေစီးကြောင်း” ဖန်သားပြင်ပေါ်သို့ရောက်ရှိ ၊ မြန်မာနိုင်ငံ နိုင်ငံတော်ပိုင်ရုပ်သံလိုင်း နှင့် ယူနန်ရုပ်သံလိုင်းတို့ အတူတကွ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည်

တရုတ်ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတ

Read more