ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ခရီးသည္ပို႔ေဆာင္ေရးအစီအစဥ္ စတင္ဖြင္႔လွစ္ၿပီး ကူမင္း မီးရထားလမ္းျဖင္႔ ခရီးသည္မ်ားေပါင္း(၆၂.၄)သိန္းကို ခန္႔မွန္းပို႔ေဆာင

၂၀၁၇ခုႏွစ္က ရက္ေပါင္

Read more

ရာထူးတုိးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း။ ႏိုင္ငံျခားဘာသာႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ စာေမးပြဲကို တစ္ျပည္လံုးတေျပးညီ သတ္မွတ္ခ်က္ မခ်မွတ္ေတာ့

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ

Read more

က်င္းရွားျမစ္ေပၚရွိ ကြအရွည္ဆံုး ႀကိဳးတံတားျဖစ္သည့္က်င္းတံုးတံတားႀကီး ႏွစ္ဘက္ထိပ္ ကို ေအာင္ျမင္စြာ ေပါင္းဆံုတည္ေထာက္ႏုိင္

ဇန္နဝါရီလ ၈ရက္ မနက္

Read more

ယူနန္ျပည္နယ္ပထမအၾကိမ္အာရွအလယ္ပိုင္း ရထားလမ္းနွင္႕ေရေၾကာင္းခ်ိတ္ဆက္ပို႔ေဆာင္ေရး ႏိုင္ငံတကာကုန္တင္ရထားသည္ ကူမင္းၿမိဳ႕မွထြက္သြား

ႏို၀င္ဘာလ ၃၀ရက္ေန႔ ည

Read more