တရုတ္ႏွင္႔ပါကစၥတန္တုိ႔သည္ လူပါ အာကာသယဥ္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး မူေဘာင္ စာခ်ဳပ္ကုိ ခ်ဳပ္ဆို

တရုတ္ႏွင္႔ ပါကစၥတန္တ

Read more

ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ “ရပ္ဝန္းတစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္သြယ္” ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဖိုရမ္၏ ႏိုင္ငံျခားမီဒီယာေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အခန္းက႑ မိတ္ဆက္

ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ &#

Read more

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားစီးပြားကုန္သြယ္ေရးယဥ္ေက်းမႈခရီးသြားလာေရးဗီဒီယို ယူနန္ျပည္နယ္ရိွ ဒူလံုလူမ်ဳိး၊ တေအာင္လူမ်ဳိး၊ ဂ်ီးေနာ္လူမ်ဳိး တို႔သည္ မိသားစုအားလံုး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ မွလြတ္ေျမာက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာ

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ တို

Read more

ယူနန္ျပည္နယ္ ကြန္႔စမ္း ဒူလြန္လူမ်ိဳး မိသားစုအားလံုး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး အမွတ္တရ

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္

Read more

ျမန္ႏႈန္းျမင့္ရထားသည္ ကူမင္းၿမိဳ႕ျပေနရာသို႔ ခရီးသြားလာေရးကို လိုက္ပါေအာင္ဆြဲ၍ ျဖစ္ထြန္းလာ

ခ်င္းမင္ကာလအတြင္း ကြ

Read more