ဇုန္လ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍ အေရွ႕ေတာင္အာရွေတာင္အာရွ ကုန္စည္ျပပြဲႏွင့္ ရင္းႏွီး ျမႇုပ္ႏွံမႈ၊ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ ေစ႕စပ္ေဆြးေႏြးပြဲ အဝင္လက္မွတ္ကို ဝဘ္ဆိုက္ တြင္ ဝယ္ယူ၍ အိမ္သို႔ ပါဆယ္ပို႔ေပးနိုင္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အေရွ႕ေတာ

Read more

ဇူလိုင္လ ၁၃ ရက္ေန႔မွစ၍ ခြန္မင္းမွ ရုရွားသို႔ ေလယာဥ္ တစ္စင္လံုးငွါး တိုက္ရိုက္ပ်ံသန္းႏိုင္ၿပီး ပ်ံသန္းခ်ိန္ ၉ နာရီသာၾကာ

ဇူလိုင္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြ

Read more

ျမန္မာရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္(YUFL) ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ဦးၾကည္ရႊင္ ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စာလွယ္အဖြဲ႔သည္ ယူနန္မင္ဇုတကၠသိုလ္(YMU) သို႔ ေရာက္ရွိ

ယခုတေလာ ျမန္မာ YUFL

Read more