ဇုန္လ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍ အေရွ႕ေတာင္အာရွေတာင္အာရွ ကုန္စည္ျပပြဲႏွင့္ ရင္းႏွီး ျမႇုပ္ႏွံမႈ၊ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ ေစ႕စပ္ေဆြးေႏြးပြဲ အဝင္လက္မွတ္ကို ဝဘ္ဆိုက္ တြင္ ဝယ္ယူ၍ အိမ္သို႔ ပါဆယ္ပို႔ေပးနိုင္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အေရွ႕ေတာ

Read more