ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ တ႐ုတ္-ျမန္မာစ ီးပြာီးေရီးစၾကၤန္႔ဖိုရမ္ ကူမင္ီးၿမိိဳ႕တြင္က်င္ီးပ ဦီးစိုီးဝင္ီးအခမ္ီးအနာီးတက္ေရာက္ၿပ ီး Mr. Ruan Chen Fa မွ အမွာစကာီးေျပာၾကာီး

 ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ တ

Read more

တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ နာမည္ေက်ာ္ လူငယ္ ေတးဂီတ အဖြဲ႕ က ျမန္မာ ႏုိင္ငံ မိဘမဲ့ ကေလးမ်ားအား ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ လာေရာက္ေဝမွ်

ရန္ကုန္ ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ

Read more