ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉ Ruan Chengfa မိန႔္ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ တကမၻာလံုးျပည္သူမ်ားမွ ယူနန္ျပည္နယ္ဆြဲေဆာင္မႈေကာင္းေသာယူနန္ျပည္သုိ႔ လာေရာက္လည္ပတ္ၾကည့္႐ႈရန္ ဖိတ္ၾကား

အဓိကအပုိင္းမ်ား ကြၽန

Read more

ယူနန္ျပည္နယ္ဟုန္းေဟာ္ျပည္နယ္ခြဲ ေဟာ္ခုပ္ခရိုင္တြင္ အဓိကပရိုဂ်က္မ်ား ၉ ခုကို စုေပါင္းစတင္တည္ေဆာက္၍ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံေငြ စုစုေပါင္း ယြမ္ေငြ ၁.၄ ဘီလီယံ ေက်ာ္လြန္

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၇ ရက္ေန

Read more

နိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန တစ္ကမာၻလံုးအတြက္ ယူနန္ကိုေထာက္ခံျခင္း- တည္ရွိယဥ္ေက်းမႈအေမြအနွစ္မဟုတ္ေသာ Dongbaက်မ္းစာအုပ္ကို အိမ္ျပာေတာ္မွာ ျပသပါသည

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀ရက္ေန႕

Read more

ယူနန္ျပည္နယ္သည္ PPP အဓိကပရိုဂ်က္ ၁၀၆ ခု ျပန႔္ပြားမိတ္ဆက္၍ ရင္းႏွီး ျမႇုပ္ႏွံေငြ စုစုေပါင္း ယြမ္ေငြ ၄၀၀ ဘီလီယံ နီးပါး ေရာက္ရွိ

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန

Read more