ဇန္နဝါရီ ၂ ရက္မွစ၍ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ဝန္းက်င္ရက္မ်ား တြင္ ရထားလက္မွတ္ ျပန္ေပးသည္မ်ားရွိႏုိင္သျဖင့္ လက္မွတ္ကုိ ရခ်င္ရႏုိင္မည္

လက္ရွိတြင္ ၁၂၃ဝ၆ ရထာ

Read more

“ေႏြဦးရာသီသို႔ ေမာင္းႏွင္သြားေသာ က်ည္ဆန္ရထား” ဟူ၍တိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္မႈအစီအစဥ္အား မီတီယာအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ တိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္

ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔က

Read more