ႏွစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္က်င္းပေသာ တ႐ုတ္ႏွင့္ေတာင္အာရွကုန္စည္ျပပြဲကို ၂၁၀၈ခုႏွစ္ဇြန္လ၁၂ရက္ေန႔တြင္ေရာက္လာမည္ျဖစ္သည္။

ဒီႏွစ္ကုန္စည္ပြဲသည္ဇ

Read more

ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္တ႐ုတ္-ျမန္မာအဆင့္ျမင့္ဖိုရမ္ပြဲကိုတ႐ုတ္-ျမန္မာစီးပြားေရးစၾကၤအတူတည္ေဆာက္မည္ဟူေသာေခါင္းစဥ္ျဖင့္တယ္ဟုန္ျပည္နယ္ခြဲတြင္က်င္းပခဲ့သည္။

ေမလ၉ရက္ေန႔တြင္တ႐ုတ္-

Read more

တရုတ္-ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ျမင့္တင္၍ နယ္စပ္ေဒသ၏ အစိမ္းေရာင္ လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားေန

တရုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ခရ

Read more

ယူနန္ျပည္နယ္သည္ တရုန္ျမန္မာနယ္စပ္ေဒသကုန္စည္ျပပြဲပညာမူပိုင္ခြင့္ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ၀န္ေဆာင္မႈကို စီစဥ္ေပးျခင္း

ယခုတေလာ (၁၆)ႀကိမ္ေျမ

Read more